Plotkara.pl zarejestruj się


Regulamin serwisu Plotkara.pl


Regulamin serwisu http://www.plotkara.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://www.plotkara.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej "k.c."). Opracowanie Regulaminu jest obowiązkowe na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy ze Spółką na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 1
Postanowienia wstępne
Ilekroć mowa w Regulaminie o:
 1. Cookies (ciasteczka) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer Serwisu i zapisywane po stronie Usługobiorcy (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
 2. Haśle - należy przez to rozumieć ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi służący do jego uwierzytelnienia w Serwisie
 3. Identyfikatorze, Loginie - należy przez to rozumieć ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w Serwisie
 4. Koncie, Usłudze Konta – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na nadaniu indywidualnych uprawnień Użytkownikowi do wyodrębnionych zasobów sprzętowo – programowych Usługodawcy umożliwiających zarządzanie tymi zasobami
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez Spółkę dostępny pod adresem http://www.plotkara.pl/regulamin
 6. Rejestracji – należy przez to rozumieć podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie pod adresem http://www.plotkara.pl/register i przesłanie ich do Usługodawcy, w celu zarejestrowania się jako Użytkownik Serwisu
 7. Serwisie - serwis internetowy, o charakterze otwartym, prowadzony przez Spółkę w języku polskim, utrzymywany w domenie www.plotkara.pl (do której prawa przysługują Spółce)
 8. Usługach - należy przez to rozumieć Usługę Konta
 9. Usługobiorcy, Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała Rejestracji i zaakceptowała Regulamin
 10. Usługodawcy, Spółce – należy przez to rozumieć Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS: 0000022276, NIP: 527-17-38-737, kontakt elektroniczny ze spółką pod następującymi adresami: www.plotkara.pl/kontakt
§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługę Konta.
 2. Usługa Konta obejmuje zapewnie dostępu Użytkownikowi do Konta poprzez Login i Hasło oraz możliwość zarządzania nim (dokonywanie zmiany danych podanych podczas rejestracji, dokonywanie zmiany hasła, itd.).
 3. Usługodawca jest właścicielem treści, do których użytkownik ma dostęp korzystając z Usług, nie ogranicza to jednak prawa Użytkownika do dysponowania podanymi przez siebie danymi osobowymi na warunkach określonych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia.
§ 3
Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z:
  1. podaniem nieaktualnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym a także brakiem uaktualnienia, uzupełnienia lub sprostowania tych danych przez Usługobiorcę,
  2. dostępem do Konta w przypadku, gdy Usługobiorca ujawnił dane dotyczące Hasła osobie nieuprawnionej,
  3. zagubieniem lub zapomnieniem przez Usługobiorcę Loginów lub Haseł do Usług,
  4. niedostępnością Usług spowodowanych zdarzeniami, które związane są z usterkami oraz uszkodzeniami sprzętu lub błędami oprogramowania należącymi do Usługobiorcy,
  5. nieadekwatnym zabezpieczeniem informacji prawnie chronionych przetwarzanych w systemie informatycznym Usługobiorcy oraz w systemie informatycznym Usługodawcy, w części zarządzanej przez Usługobiorcę,
 2. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi, że:
  1. korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie spełniało jego oczekiwania,
  2. Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów,
  3. Informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług będą precyzyjne i wiarygodne, oraz
  4. że wady w działaniu lub funkcjonalności Usług dostępnych dla Użytkownika zostaną usunięte.
§ 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Z Usług może korzystać jedynie osoba pełnoletnia.
 2. Z Usługi Konta można skorzystać pod następującymi warunkami:
  1. zaakceptowanie Regulaminu,
  2. Rejestracji,
  3. spełnienie warunków technicznych, określonych w 5.
 3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi bezpłatnie.
 4. Usługodawca może w każdym momencie wstrzymać, zmienić oraz zaprzestać świadczenia Usług informujc uprzednio użytkowników o takim zaprzestaniu w terminie 3 dni.
 5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o nazwie (loginie) wskazanej przez Użytkownika, jeżeli narusza ona prawa osób trzecich albo jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
 6. Usługodawca może w każdym czasie bez zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia rozwiązać umowę na świadczenie Usług z Użytkownikiem, jeżeli:
  1. Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  2. Usługodawca został do tego zobowiązany przez przepisy prawa,
  3. Usługodawca nie może świadczyć Usług z przyczyn od niego niezależnych,
  4. Usługodawca podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu świadczenia Usług,
  5. Użytkownik podejmuje działania zmierzając, zachęcając lub wspomagające innych w omijaniu, przełamywaniu, wyłączaniu lub ograniczaniu funkcjonowania środków programowych lub sprzętowych służących kontroli dostępu do Konta.
 7. Usługobiorca może rozwiązać umowę na świadczenie Usług w każdym czasie bez podawania przyczyn, poprzez przesłanie zawiadomienia do Usługodawcy z adresu poczty elektronicznej podanego podczas Rejestracji.
 8. W skutek rozwiązania umowy na świadczenie Usług, dostęp do Konta Użytkownika zostaje zablokowany.
§ 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca będzie świadczył Usługi za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.
 2. Usługodawca podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji pomiędzy serwerem Usługodawcy a urządzeniem końcowym Użytkownika.
 3. W przypadku komputera osobistego minimalne parametry techniczne komputera Użytkownika są następujące:
  1. procesor 1.0 GHz,
  2. pamięć RAM 512 MB
  3. przeglądarka:
   • Internet Explorer 8.0 lub nowsza,
   • Firefox 3.6 lub nowsza,
   • Opera 9.0 lub nowsza,
   • Chrome 11.0 lub nowsza,
   • włączona obsługa cookie,
   • zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,
   • włączona obsługa JavaScript.
  4. Minimalne parametry dostępu do sieci Internet są następujące prędkość pobierania 512 kB/s prędkość wysyłania 256 kB/s.
 4. Rejestracja wymaga podania następujących danych:
  1. adresu poczty elektronicznej,
  2. Loginu
  3. Hasła.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba, wpisująca swoje dane proszona jest o:
  1. zaakceptowanie Regulaminu
  2. podjęcie decyzji w przedmiocie wyrażania zgody na:
   • wysyłanie newslettera,
   • przesyłanie informacji handlowej pochodzącej od Spółki,
   • w celu wysyłania informacji handlowych obejmujących ofertę usług partnerów handlowych Spółki,
   • na nieusuwanie przez Spółkę oznaczeń, w tym oznaczeń identyfikujących Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usług i na przetwarzanie w okresie korzystania z Usług danych związanych z korzystaniem z nich do celów reklamy oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz podjęciu decyzji w przedmiocie wyrażenia zgód wskazanych wyżej Usługodawca wysyła informacje o założeniu konta, identyfikatorze użytkownika oraz nadanym haśle pod wskazany przez osobę wypełniającą formularz adres poczty elektronicznej, jednocześnie Usługodawca przesyła wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego otwarcie skutkuje zawarciem umowy o świadczenie Usługi Konta.
 7. Po aktywacji Usługi Konta, użytkownik uzyskuje automatycznie uprawnienia do korzystania z Serwisu.
 8. Cookies niezbędne do świadczenia Usług są zapisywane w celu umożliwienia zalogowania się na Konto i korzystania z Serwisu oraz dla wykonania lub ułatwienia transmisji komunikatu za pośrednictwem Internetu.
 9. Usługodawca ma prawo emitować na łamach Serwisu wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego powodu żadne wynagrodzenie.
§ 6
Ograniczenia związane z korzystaniem z Usług
 1. Usługobiorca nie może w związku z korzystaniem z Usług:
  1. podawać Usługodawcy danych, które będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd,
  2. naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów gwarantujących ochronę praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych,
  3. publikować danych, które będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo,
  4. umieszczać na swoim Koncie nielegalnych programów lub programów, które wykorzystują zasoby Konta do obsługi innych Serwisów nieobsługiwanych przez Usługodawcę,
  5. podejmować działań godzących w integralność zasobów sprzętowych oraz programowych Usługodawcy,
  6. zakłócać lub uniemożliwiać korzystanie z Usług przez innych Usługobiorców,
  7. promować podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  8. umieszczać przekazów reklamowych oraz informacji handlowych,
§ 7
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb prowadzenia Serwisu jest Spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jego brak jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Dane zebrane od Użytkowników w trakcie Rejestracji będą wykorzystywane w celu świadczenia Usług.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 4. Spółka zapewnia realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dodatkowo Spółka zastrzega sobie prawo do zbierania informacji o dacie dodania komentarza lub materiałów przez Użytkownika oraz adresie IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał.
§ 8
Prawa autorskie
 1. Zarówno układy treści zawarte w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie Serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia Spółka i na warunkach określonych przez Spółka.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Usługodawca zakłada, że Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych przez niego na łamach Serwisu.
§ 9
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: admin@plotkara.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 10
Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca dokonuje zmian Regulaminu w przypadkach zmieniających się warunków świadczenia Usług, zmieniony Regulamin publikuje w Internecie pod adresem http://www.plotkara.pl/regulamin.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po upływie siedmiu dni od dnia w którym Usługodawca wprowadził zmiany do Regulaminu traktowane jest jako zgoda na korzystanie z Usług według nowego Regulaminu.
 3. Obowiązujący Usługodawcę i Użytkownika Regulamin sporządzony jest w języku polskim, także zmiany do niego wprowadzane są w tym języku
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi, których Użytkownik nie może zmienić ani ich się zrzec na podstawie umowy.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2012 r.